Følg oss:
twitter.jpg

Visste du at...?

Musikkpedagogikk.no gir deg mulighet til å handle ett og ett opplegg for musikktimene. Du laster ned det du vil ha - når du vil ha det - gjort på få minutter.

Flere brukere på skolen?

Kjøp tilgang for flere lærere på samme skole ved å velge dette i handlekurven. Dermed slipper skolen å kopiere i strid med Kopinor-avtalen.

Vi holder deg gjerne oppdatert om nyheter via nyhetsbrev, på Facebook eller Twitter. Enkelt og greit!


Du er her » Musikkpedagogikk.no

Stortingsmelding om ungdomsskolen

Departementet har lagt fram stortingsmeldingen om ungdomsskolen. Hvilke konsekvenser får tiltakene for musikkfaget?


29.04.2011

Når dette skrives har meldingen akkurat blitt offentliggjort. Departementet har innhentet innspill fra både lærere (Lærerstemmer) og elever ("Kristins time"). Stortingsmeldingen har fått tittelen "Motivasjon - mestring - muligheter". Innholdet er knyttet til saker som har vært opp i mediebildet i lang tid, som å styrke motivasjonen på ungdomstrinnet og forebygge frafall i utdanningen.

Det er for tidlig å komme med klare konklusjoner mht hvordan tiltakene vil påvirke musikkfaget, men siden meldingen nevner praktisk-estetiske fag flere steder er det naturlig å ta en titt. Og selv om førsteinntrykket er veldig positivt må vi våge å analysere saken fra flere sider.

Valgfag

Den største endringen for alle som er opptatt av musikkundervisning er nok gjeninnføringen av valgfag. Det skal utvikles nasjonale læreplaner i 10-12 ulike valgfag som til sammen skal dekke alle dagens ordinære fag. Man ønsker tverrfaglige emner sammensatt av elementer fra dagens fag, bl.a. fra musikk. I hvilken grad valgfag kan dekke områder som i dag ikke er egne fag, f.eks. dans og drama, er uklart. Dette må nok i så fall knyttes til eksisterende læreplaner. Dans og drama er dermed fremdeles kun aktuelt som arbeidsformer i grunnskolen, men dette kan likevel skape et større handlingsrom for skoler som ønsker å gi et bredere tilbud innen estetiske fag.

Et tveegget sverd for estetiske fag?

8. trinn skal i gang fra høsten 2012, mens 9. og 10. trinn får tilbud hhv høsten 2013 og 2014. Det skal skapes rom for 1,5 time pr. uke, altså til sammen 171 timer når ordningen er innført. Av disse er det 57 nye timer, mens de resterende 114 timene blir et spleiselag mellom alle fag - bortsett fra norsk og matematikk. I praksis betyr det at norsk og matte øker sin prosentandel av den faste timerammen. Alle andre fag får en prosentvis reduksjon fordi de skal avgi tid til valgfagene.

Reduksjonen kan selvfølgelig hentes inn, og vel så det, gjennom valgfag, men problemet her er ordet "kan". Elever som ikke velger valgfag med estetiske fagområder får naturligvis mindre av både musikk og kunst og håndverk. Med dagens fokus på målbar kompetanse (nasjonale prøver, PISA og andre undersøkelser) kan man også oppleve at skoler slett ikke vektlegger valgfag med estetisk innhold. Resultatet blir i så fall en reell reduksjon i dette tilbudet for elevene.

En annen utfordring oppstår innenfor det obligatoriske musikkfaget som reduseres ned fra 1 time i uka. Praktisk musisering krever tid - det skal organiseres praktisk, spillestemmer skal læres, øves, øves igjen og settes sammen til en helhet. For å sikre god underveisvurdering skal det også reflekteres om hvor man står og hva som er veien videre. Blir dette mulig med enda mindre tid i det obligatoriske faget? Eller vil enda flere lærere dreie musikkfaget over mot teori fordi det rett og slett ikke er tid til praktiske aktiviteter? Her kan det virke som om satsingen på valgfag for å fremme praktisk aktivitet har fått en alvorlig slagside. Det kan faktisk bli mindre, i hvert fall i musikkfaget...

Mange forsøker å løse tidsproblemet ved å periodisere musikkfaget, et forsøk på å få samlet tid til praktiske aktiviteter. Med enda mindre tid til det obligatoriske faget vil nok flere gå den veien. Men det er heller ikke uproblematisk. I alle fag trenger elevene tid til modning. Vi vet at om du spiller mye i en periode for så å ha et opphold i et halvt år, så kan du ikke fortsette der du slapp. Mangel på vedlikehold av ferdigheter fører til "forfall". Ingen ville foreslå å periodisere kroppsøvingsfaget, for alle vet at fysiske ferdigheter og kondisjon må vedlikeholdes. Slik er det også med praktiske musikkaktiviteter!

Og hva skjer med disse 114 timene den dagen noen finner ut at valgfag likevel ikke var en god ide? Med dagens fokus i skoledebattene virker det lite sannsynlig at timene som nå fjernes fra estetiske fag vil komme tilbake...

Det ligger utvilsomt en del gode muligheter i en ordning med valgfag, men dette kan slå svært ujevnt ut på kort sikt og bli kritisk på lang sikt. Alle som er opptatt av praktisk-estetiske fag bør følge godt med.Praktiske aktiviteter

Meldingen har som et av sine kjerneområder å skape bedre motivasjon gjennom mer praktiske aktiviteter. Estetiske fag har kompetansemålene som innbyr til dette. Det heter at praktiske aktiviteter skal balanseres opp mot andre arbeidsformer. Tidspress og store elevgrupper nevnes som eksempler på faktorer som gjør at undervisningen blir mer teoretisk enn ønsket. For musikkfagets del kan vi legge til at mangel på instrumenter er et stort problem. Da er det interessant å merke seg at departementet skriver:

"Mangel på bruk av praktiske aktiviteter kan også skyldes rammene på den enkelte skole. [...] Det kan derfor være grunn til å spørre om skoleeieren bruker tilstrekkelig midler til utstyr og spesialrom."

Senere i samme avsnitt:

"Departementet vil også peke på det ansvaret skole og skoleeier har for å legge til rette for praktiske aktiviteter gjennom kompetanseutvikling, tid, rom og utstyr."

Lenger enn dette vil departementet neppe blande seg i skoleeiers økonomiske prioriteringer. Men uttalelsen sier likevel noe om intensjoner i stortingsmeldingen. Det kan vi bruke til støtte for utstyrssituasjonen i estetiske fag.Mindre fokus på grunnleggende ferdigheter?

Praktiske og estetiske fag nevnes i et eget avsnitt. Et av tiltakene er å se på omfang og nivå av grunnleggende ferdigheter i disse fagene. Bakgrunnen er bl.a. at sammenheng mellom foreldrenes utdanning og elevenes prestasjoner har blitt sterkere innen estetiske fag, særlig i perioden 2007-2009. Dette kan tyde på en teoretisering av fagene. Det har nok dessverre også sammenheng med at konseptet med grunnleggende ferdigheter i alle fag - på det enkelte fags premisser - ikke har blitt forstått. Signe Kalsnes, som ledet arbeidet med fagplanen i musikk, skrev om dette allerede i 2008. Den artikkelen kan du lese her.

Men inntrykket av at musikkfaget blir for teoretisk mange steder er nok riktig. Det henger også sammen med læreres vurderingskompetanse. Det oppleves som enklere å sette karakterer på grunnlag av vurdering av teoretiske emner. Gjennom kurset "Vurdering i musikkfaget" og artikler om Kvalitetsmodellen har jeg forsøkt å sette fokus på vurdering av utøvende og skapende elevkompetanse.

Det er nyttig at departementet vil se nærmere på dette med grunnleggende ferdigheter, men problemet med teoretisering av musikkfaget begynte lenge før vi fikk Kunnskapsløftet. Her er det etter mitt skjønn helt nødvendig å samtidig heve kompetansen knyttet til vurdering av utøvende og skapende elevarbeid.

Departementet vil også igangsette et pilotprosjekt med samarbeid mellom skolen og utøvende kunstnere etter modell av Teaching Artists. Dette kan bli interessant! Vi har mange erfaringer fra arbeid med Den Kulturelle Skolesekken der kunstnere ikke lykkes med prosjekter i skolen fordi de ikke kjenner skolen som institusjon og ikke har didaktiske verktøy for å håndtere store elevgrupper. Kunstneren forventer å komme til "dekket bord", men forstår ikke at en del av prosessen med å motivere ungdom er nettopp "å dekke bordet sammen". Dette kan løses ved at man anerkjenner at lærerens kompetanse og inngår et reellt samarbeid der både kunsterens og lærerens kompetanse utnyttes til fulle. La oss håpe at prosjekter knyttet til Teaching Artists ser denne muligheten. Vi skal i alle fall bidra om vi slipper til!Vel, dette var noen førsteinntrykk knytte til estetiske fag. Flere tiltak finner du i selve Stortingsmeldingen:Del på:

Handlekurv

0 varer | pris: kr. 0

Salgsvilkår

Tips andre om denne siden:

Problemer med å lese sider? Klikk her.

Annonser:

Last ned undervisningsopplegg Sanger Artikler om musikkfaget iPad prosjektblogg Nyhetsbrev Informasjon om kurs Spørsmål og svar om nettbutikken Kontakt oss Vil du annonsere på Musikkpedagogikk.no ? Image Map