Følg oss:
twitter.jpg

Visste du at...?

Musikkpedagogikk.no gir deg mulighet til å handle ett og ett opplegg for musikktimene. Du laster ned det du vil ha - når du vil ha det - gjort på få minutter.

Flere brukere på skolen?

Kjøp tilgang for flere lærere på samme skole ved å velge dette i handlekurven. Dermed slipper skolen å kopiere i strid med Kopinor-avtalen.

Vi holder deg gjerne oppdatert om nyheter via nyhetsbrev, på Facebook eller Twitter. Enkelt og greit!


Feil om grunnleggende ferdigheter

"Så kommer den nok en gang til uttrykk - denne misforståtte oppfatningen av de grunnleggende ferdighetene! I Utdanning nr. 4 /15. februar 2008 står følgende å lese i en ellers interessant reportasje om en lærers varierte og travle arbeidsdag:..."


…den grunnleggende ferdigheten matematikk, står først på timeplanen (s. 21)... Mer gym, er kravet fra en samlet klasse... Elevene ønsker seg dessuten mer kunst og håndverk. Men fagene som skal gi grunnleggende ferdigheter, er det ingen som ønsker seg mer av (s. 23).

I Kunnskapsløftet legges det stor vekt på utviklingen av de grunnleggende ferdighetene: å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne lese, å kunne regne, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne bruke digitale verktøy. Elevenes utvikling av grunnleggende ferdigheter skal prioriteres i alle fag og skal integreres i kompetansemålene - på det enkelte fags premisser og på relevante nivåer, står det å lese i departementets Rundskriv F 13/04.

Jeg erfarer allikevel stadig at dette blir misforstått både av lærere og skoleledere - nå også i Utdanning! Misforståelsen får ulike konsekvenser: Det finnes eksempler på lærere i kunst og håndverk som pålegges å teste elevenes leseferdigheter i kunst og håndverkstimene og musikklærere som må kjøpe lesemateriell på musikkfagets sårt tiltrengte instrumentbudsjett. Den farligste konsekvensen er imidlertid den feilaktige oppfatningen som skapes om at noen fag er viktige fordi de utvikler de grunnleggende ferdighetene, mens andre fag ikke gjør det og dermed blir uviktige - kanskje til og med overflødige - i opplæringa. Dette gjelder eksempelvis de praktisk- estetiske fagene.

Misforståelsene kan skyldes en svært bokstavelig og snever tolkning av hva de grunnleggende ferdighetene faktisk består i, der å kunne lese = lese tekst, der å kunne regne = regne med tall osv. I reportasjen i Utdanning er til og med faget matematikk omtalt som en grunnleggende ferdighet! Det interessante er imidlertid hvordan de grunnleggende ferdighetene kommer til uttrykk på forskjellige måter gjennom skolens ulike fag. I de praktisk- estetiske fagene er det naturlig at ferdighetene både forstås og trenes på andre måter enn i mange andre skolefag - hovedsakelig gjennom en kroppslig og praktisk tilnærming til tenkning, forståelse og begrepslæring. La oss se på hvordan den grunnleggende ferdigheten å kunne regne er definert inn i ulike fag i lærerplanene:

I musikk innebærer denne ferdigheten å være kjent med musikalske mønstre, variasjoner og former og å kunne beregne tid og rom i musikalske og kroppslige uttrykk. I kunst og håndverk arbeides det med proporsjoner, dimensjoner, målestokk og geometriske grunnformer. I norskfaget vektlegges form, system og komposisjon, mens i krl skal elevene beherske ulike tidsregninger og måter å framstille årsrytmen på, finne fram i religiøse skrifter, gjenkjenne og bruke geometriske mønstre i estetiske uttrykk. I samfunnsfag og realfagene lærer elevene å behandle og sammenligne tallmateriale, bruke, tolke og lage tabeller og grafiske framstillinger.

Læreplanen skisserer et utvidet regnebegrep - en bredere regnekompetanse enn den som matematikkfaget kan utvikle alene, og som omfatter mer enn bare å kunne regne med tall. Tilsvarende også med de andre grunnleggende ferdighetene: Å kunne uttrykke seg muntlig i musikk er først og fremst å kunne synge, mens å kunne lese innebærer å tolke og forstå ulike musikalske uttrykk, symboler, tegn og former for notasjon. Å kunne uttrykke seg skriftlig i kunst og håndverk betyr å uttrykke seg visuelt ved hjelp av tegn og symboler. I kroppsøving innebærer å kunne lese bl.a. å tolke kart og forstå symbol.

Intensjonen i læreplanene er altså at alle fag - med utgangspunkt i fagenes egenart - bidrar til å utvikle de grunnleggende ferdighetene. Denne forståelsen representerer en svært viktig inngang til tilpasset opplæring og burde ligge til grunn når politikere og skolemyndigheter nok en gang øker timetallet på barnetrinnet. Da ville kanskje ikke timetallsøkningen ensidig gå til styrking av matematikk og språkfag. En like selvfølgelig løsning kunne være at de praktisk- estetiske fagene fikk sin del av timetallsøkningen - til stor glede for mange elever.

Artikkelforfatteren er førstelektor ved Norges musikkhøgskole og styreleder for Musikk i Skolen.


Artikkelen ble første gang publisert i Utdanning 27.02.2008

Gjengitt med tillatelse fra forfatteren.

Del på:

Handlekurv

0 varer | pris: kr. 0

Salgsvilkår

Tips andre om denne siden:

Problemer med å lese sider? Klikk her.

Annonser:

Last ned undervisningsopplegg Sanger Artikler om musikkfaget iPad prosjektblogg Nyhetsbrev Informasjon om kurs Spørsmål og svar om nettbutikken Kontakt oss Vil du annonsere på Musikkpedagogikk.no ? Image Map