Følg oss:
twitter.jpg

Visste du at...?

Musikkpedagogikk.no gir deg mulighet til å handle ett og ett opplegg for musikktimene. Du laster ned det du vil ha - når du vil ha det - gjort på få minutter.

Flere brukere på skolen?

Kjøp tilgang for flere lærere på samme skole ved å velge dette i handlekurven. Dermed slipper skolen å kopiere i strid med Kopinor-avtalen.

Vi holder deg gjerne oppdatert om nyheter via nyhetsbrev, på Facebook eller Twitter. Enkelt og greit!


Vurdering - forskning viser…

Vurdering et høyt prioritert satsingsområde i skolen. Det kan være flere grunner til det, bl.a. knyttet til internasjonal forskning om undervisning og læring. La oss se litt nærmere på hva denne forskningen forteller oss.


Vekt på underveisvurdering

En viktig tendens i både internasjonal forskning og utdanningspolitikk dreier seg om forholdet mellom underveisvurdering (formativ vurdering) og sluttvurdering (summativ vurdering). De siste ti årene har mange forskningsstudier antydet at man bør vektlegge underveisvurdering mye mer enn skolen tradisjonelt har hatt for vane.

Et viktigs forskningsbidrag kom i 1998, da Paul Black og Dylan Wiliam publiserte sin forskningsartikkel "Inside the black box - raising standards through classroom assessment.". Dette er en såkalt metastudie. Det vil si at forskerne ikke samler egen empiri (intervju, observasjon, spørreskjema, etc.) men studerer andres vitenskapelige studier, og sammenfatter resultatene fra disse. Konklusjonen av studien er at "Det finnes et sterkt bevisgrunnlag for at underveisvurdering [formative assessment] er et essensielt trekk ved arbeidet i klasserommet og at utvikling av formativ vurdering kan øke standarden [på elevers læring]" (min oversettelse). Også forskningen til R. Sadler (1998) støtter disse funnene.

Denne forskningen presenterer fire viktige betingelser for god underveisvurdering:

 • Både elever og lærer må kjenne til målet for arbeidet.
 • Elevenes nåværende ståsted må beskrives.
 • Læreren må fortelle eller gi råd om hvordan eleven kan nå målet.
 • Eleven må selv delta i vurderingsarbeidet.

Verdens største læringsstudie?

Funnene til Black & Wiliam, Sadler og andre blir støttet av det som kanskje kan være verdens største studie av læring. Dette er også en metastudie, eller til og med en meta-metastudie, gjennomført av Hattie og Timperley (2007). Den inneholder en analyse av over 500 metastudier, og dermed over 50 000 studier. Samlet er over 200 millioner elever med i datagrunnlaget for studien. Den studerer hvilke faktorer som fremmer læring, og resultatene tyder på at:

Følgende faktorer fremmer læring:

 • God tilbakemelding (selvvurdering og god feedback-praksis)
 • Kvalitet på undervisning og instruksjon
 • Godt klassemiljø - forholdet mellom elever og lærer
 • Samarbeidslæring (elever lærer av hverandre)
Følgende faktorer har ikke særlig effekt på læring:
 • Bruk av karakterer og poenggiving
 • Ros, belønning og straff
 • Individualisering
 • Klassestørrelse
 • Uklar og for generell tilbakemelding

Formålet for vurdering

Disse forskningsresultatene tyder altså på at underveisvurdering er en nøkkelfaktor for å øke elevenes læring. Derfor har spørsmålet om vurderingens formål blitt mer og mer sentralt. Flere og flere synes å vektlegge vurdering for læring, og ser altså vurdering som mye mer enn karaktergiving. Et godt eksempel er Utdanningsdirektoratets brosjyre Underveisvurdering i fag. Her presenteres også mye av forskningen som ligger til grunn for Utdanningsdirektoratets vektlegging av underveisvurdering.

Vurdering i musikk?

Vurdering i musikk er ikke et like vektlagt tema i norsk eller internasjonal forskning. Det er derimot ingen grunn til at forskningsfunnene over ikke skulle gjelde også for musikkfaget. Det kan derimot tenkes at musikkfaget har særlige utfordringer. Det vil være viktig å utvikle en god vurderingspraksis i musikk, men da må vi forsøke å finne svar på i alle fall disse spørsmålene:

 • Hvordan kan en god vurderingspraksis tenkes innenfor musikkfagets knappe tids- og ressurssituasjon?
 • Hvordan ivareta musikkfagets mange sider?
 • Hva er kunnskap i musikk, og hvordan kan denne vurderes?
 • Hva er kompetanse i musikk?
 • Hva er kvalitet i musikk?

Det er å håpe at både praksis, forskning og det utdanningspolitiske systemet bidrar til å kaste lys over dette feltet, slik at vurdering i musikk også blir en faktor som fremmer elevenes læring og faglige utbytte.

Kilder:

 • Black, Paul og Dylan Wiliam (1998) Inside the black box. Raising standards through classroom assessment. London: King´s College.
 • Hattie, John (2009) Visible learning. London: Taylor and Francis.
 • Sadler, R. (1998). Formative assessment: Revisiting the territory. Assessment in Education, 5 (1), s. 77-84.
 • Utdanningsdirektoratet (2009) Underveisvurdering i fag. Lære mer og bedre - hvilken betydning har læreres vurderingspraksis? Oslo: Utdanningsdirektoratet.
Jon Helge Sætre
Del på:

Handlekurv

0 varer | pris: kr. 0

Salgsvilkår

Tips andre om denne siden:

Problemer med å lese sider? Klikk her.

Annonser:

Last ned undervisningsopplegg Sanger Artikler om musikkfaget iPad prosjektblogg Nyhetsbrev Informasjon om kurs Spørsmål og svar om nettbutikken Kontakt oss Vil du annonsere på Musikkpedagogikk.no ? Image Map