Følg oss:
twitter.jpg

Visste du at...?

Musikkpedagogikk.no gir deg mulighet til å handle ett og ett opplegg for musikktimene. Du laster ned det du vil ha - når du vil ha det - gjort på få minutter.

Flere brukere på skolen?

Kjøp tilgang for flere lærere på samme skole ved å velge dette i handlekurven. Dermed slipper skolen å kopiere i strid med Kopinor-avtalen.

Vi holder deg gjerne oppdatert om nyheter via nyhetsbrev, på Facebook eller Twitter. Enkelt og greit!


Å KUNNE LESE

Læreplanen sier:

kunne lese i musikk dreier seg om å kunne tolke og forstå ulike musikalske uttrykk, symboler, tegn og former for notasjon. Evne til å konsentrere seg over tid er en viktig forutsetning for lesing. Gjennom lytting, musisering og tolkning av musikalske uttrykk og symboler gir musikkfaget viktige bidrag til dette. Lesing av tekster vil være av betydning som grunnlag både for ens egen komponering og som en kilde til refleksjon."

Kommentar

Dette er et interessant avsnitt for forståelsen av de grunnleggende ferdighetenes betydning, for her kommer det ekstra tydelig fram hvordan faget bidrar på egne premisser til grunnlaget for å lese. La oss se på noen eksempler:

  • Å lese en bok innebærer å avkode en rekke symboler - bokstavene - og å gi mening til et abstrakt uttrykk. I dagligtalen betyr ordet dermed både å følge bokstavrekken med øynene - og å avkode, tolke og gjerne forstå meningen bak. En liknende avkoding foretar vi også når vi hører musikk. Vi trenger ikke alltid å tolke og forstå musikken, men vi mottar den som et abstrakt uttrykk. Så vil vi ubevisst forsøke å organisere det vi hører i meningsfulle helheter, vi letter etter ting vi kjenner fra før og må forholde oss til det ukjente. Lesing av tekst og lytting til musikk har altså det til felles at vi mottar, organiserer og gir mening til et abstrakt uttrykk. På den måten er det å lytte til musikk, organisere og avkode inntrykkene en form for lesing i utvidet forstand. Grunnleggende sett likner det på å lese en tekst. Ekspertgruppen som jobbet generelt med grunnleggende ferdigheter da Kunnskapsløftet ble utformet omfavnet denne "lesingen i utvidet forstand", og mente den kunne bidra til å legge et grunnlag også for lesing av bokstaver/tekst.
  • Evnen til å konsentrere seg over tid er en forutsetning for å utvikle leseferdighet. Konsentrasjon over tid kan også læres gjennom konsentrert lytting og musikalsk samspill. Det gir en supplerende innfallsvinkel til å oppøve konsentrasjonsevnen vi trenger for å utvikle leseferdighetene.

På denne bakgrunn ville det være en misforståelse å tro at lesing av tekst er nødvendig for at musikkfaget skal bidra til å utvikle den grunnleggende ferdigheten å lese. Men det ville også være å misforstå hele poenget med å trekke grunnleggende ferdigheter inn i alle fag. Denne "reformen" bygger på erkjennelsen om at mange innfallsvinkler til sammen ivaretar elevenes høyst forskjellige måter å lære på, forskjellige fokus og høyst ulike modningsnivå. De ulike fagene bidrar, på ulike premisser, til utvikling av grunnleggende ferdigheter.

Når vi hører om lærere i praktisk-estetiske fag som blir pålagt å avholde lesetester i timene fordi alle fag skal bidra til utvikling av grunnleggende ferdigheter, så er det altså ikke bare en faglig misforståelse, men også å frarøve elevene en mulighet for tilpasset opplæring som ivaretar ulike måter å lære på.

Når det er sagt, så kan lesing i tradisjonell forstand selvfølgelig også være nyttig i musikkfaget. Det trenger ikke bare dreie seg om faktatekst, men også om f.eks. poesi som utgangspunkt for å komponere egen musikk.

Til sist kan vi også trekke inn det å lese noter og/eller grafisk notasjon. Men for de fleste elevene i grunnskolen er det vanskelig å lese og spille direkte etter det som er notert. Det motoriske og fokus på instrument og samspill krever allerede mye. I motsetning til bokstaver, som gjengir talespråket nokså detaljert, så blir notasjon av musikk på dette nivået derfor mer egnet som en påminnelse om hva som kommer. Detaljene overlates til hukommelsen, hvis musikken er ferdigkomponert i detalj på forhånd, eller egen kreativitet hvis musikken inneholder et element av skaping. På den måten kan notasjon f.eks. danne en ramme for improvisasjon.

Som i tilfellet med andre grunnleggende ferdigheter ser vi at musikkfaget også her bidrar på egne premisser. Det er en styrke å vite at musikkaktiviteter bidrar til å utvikle leseferdighet på et grunnleggende nivå, uten at vi trenger å endre fagets innhold og arbeidsformer.

Mer om grunnleggende ferdigheter

Feil om grunnleggende ferdigheter

"Så kommer den nok en gang til uttrykk - denne misforståtte oppfatningen av de grunnleggende ferdighetene! I Utdanning nr. 4 /15. februar 2008 står følgende å lese i en ellers interessant reportasje om en lærers varierte og travle arbeidsdag:..."

01.11.2008
Les mer...

Handlekurv

0 varer | pris: kr. 0

Salgsvilkår

Tips andre om denne siden: